Trần Quốc Đạt

Nugu - Trần Quốc Đạt


Tên: Trần Quốc Đạt
Năm sinh:
Đội tuyển: MGN Box Esports
Facebook:

THÀNH TÍCH